واژ ه نامه انتظار

ای انتظار نشسته در چشم امید واران!ای بهار روییده از نگاه سبزه زاران
سلام بر تو وانتظار:
*سلام بر تو و سپیده ای که پرتو اش ،بر دل هامان خواهد تابید !
*سلام بر تو و بر نور ، طلایه دار طلوع تو وپایان انتظار من!
*سلام بر تو و چراغ عدالتی که با دستان تو ،در جهان روشن خواهد شد!
*سلام بر تو و ذوالفقار عدالتی که بر دستانت بوسه خواهد زد !
*سلام بر تو ونگاه معصو مانه ات ،که بی عدالتی رااز آیینه روز گار خواهد زدود!
*سلام بر تو و ارتفاع مهربانی چشمانت ،که گلواژه محبت را به سجده وا می دارد.
*سلام بر تو وچشمان منتظری که همواره تو را می جویند.
*سلام بر تو ونگاه شب زنده دارانی که از آسمان یادت ستاره می چینند.
* سلام بر تو و دل های عاشقی که با تو نجوا می کنند وتو را می خواهند.
*سلام بر تو و کبو تر های معصوم دل هامان ،که برای یک جرعه دیدارت پر پر می زنند.
*سلام بر تو و افق های دور دستی که با آمدنت ،در انتظار ماست.
* سلام بر تو و ندبه هایی که جمعه ها را بهانه می شوند ،برای زود تر آمدنت.!
* سلام بر تو و ترانه مقدس نامت که از میان لب های منتظران شنیده می شود.
* سلام برتو و شبنم های عاشقی که از گوشه چشم منتظران، چکیده می شود.
* سلام بر تو و گلدسته های جمکرانت ،که پنا هگاه دل های عاشق است.
آقا شب های غریبا نه ام را با آرزوی دیدنت آغاز می کنم و با نجوای یاد تو به پایان می برم و
می دانم که با آمدنت افق های بی کران دور دستی در انتظار ماست !

***
قطعه از : سیده طاهره موسوی --- 1383---


/ 0 نظر / 4 بازدید