کانال تلگرامی : منجی موعود (عج) و جهان معاصر

نقدوبررسی و تحلیل و تفسیر فرهنگی درموضوع منجی موعود(عج): پژوهش ، تحقیق سیاسی و اجتماعی، فرهنگی -هنری :شعر.نثردینی، مهدویت و انتظارتشیع درجهان امروز/  سیدعلی اصغرموسوی

https://t.me/ValAsr255

/ 0 نظر / 31 بازدید